Gmina Ceków-Kolonia

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Cekowie-Kolonii - zakończenie inwestycji

polski_ład_oczyszczalnia_-_I_edycja_(1)_(1) 

 

29 września 2023r. dokonano odbioru końcowego dotyczącego wykonania robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Cekowie-Kolonii”. Zadanie zostało dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2022 r. oraz z dnia 11 sierpnia 2023r.

W ramach inwestycji wykonano następujący zakres: przebudowano przepompownię ścieków wraz z wymianą kraty koszowej i pomp, wybudowano nowy punkt zlewny, naprawiono osadnik wstępny, wyposażono stawy w ruszt napowietrzający, wybudowano nowy zbiornik ze złożem napowietrzanym oraz osadnik wtórny z odprowadzaniem osadu do osadnika gnilnego poprzez układ pompowy, zmodernizowano stację dmuchaw, dostosowano sieci między obiektowe oraz układu zasilania i sterowania do zaprojektowanej technologii, zakupiono wyposażenie techniczne oczyszczalni oraz wykonano roboty dodatkowe objęte wnioskiem o korektę zakresu inwestycji dotyczące: wymiany i naprawy istniejących powierzchni utwardzonych z kostki oraz nowej dodatkowej powierzchni utwardzonej, barierek z furtkami zabezpieczającymi stawy napowietrzane oraz staw sedymentacyjny, wymiany istniejących płyt drogowych na podjeździe do osadnika gnilnego, nowego ogrodzenia panelowego z bramą wjazdową oraz furtką.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpiło zwiększenie przepustowości oczyszczalni oraz zastosowano innowacyjne, niskoemisyjne technologie w zakresie oczyszczania biologicznego i energooszczędnych systemów napowietrzania.

Dofinansowanie: 4 735 845,00 zł

Całkowita wartość inwestycji:4 985 100,00 zł