Gmina Ceków-Kolonia
Powróć do: Dla Mieszkańca

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

PETENTÓW URZĘDU GMINY W CEKOWIE-KOLONII

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gmina Ceków-Kolonia z siedzibą w: Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków

 Administrator danych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu obsługi składanych przez Państwa wniosków oraz realizacji obowiązków nałożonych na administratora danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Działania administratora zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa stanowi wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. realizacji zadań statutowych i ustawowych obowiązków spoczywających na administratorze danych. 

 W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa powyżej, dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa są uprawnione do otrzymania danych, dla których administratorem danych jest Gmina Ceków-Kolonia.

 Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji określonych przepisami zadań. Po tym czasie dane będą przetwarzane w celach archiwalnych oraz na wypadek prawnej potrzeby przez okres nie dłuższy niż wskazują na to obowiązujące przepisy prawa.

 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez administratora danych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 Kontakt do inspektora ochrony danych

Karol Adamek, tel. 506 366 906,   e-mail: kontakt@karoladamek.pl