Gmina Ceków-Kolonia

„Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szadek i Plewnia wraz z budową łącznika sieci wodociągowej w miejscowości Plewnia i budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Plewnia, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Morawin

 

Zakończono operację pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szadek i Plewnia wraz z budową łącznika sieci wodociągowej w miejscowości Plewnia i budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Plewnia, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Morawin” mającą na celu:

„Poprawę istniejącej infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę na przebudowanym odcinku sieci wodociągowej oraz związanej z odprowadzeniem ścieków, poprawę warunków życia dla ludności i wzrost liczby mieszkańców obsługiwanych przez system wodno-kanalizacyjny na terenie nieruchomości objętej budową kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, poprawę zaopatrzenia ludności w wodę poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody”.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W ramach operacji przebudowana została stacja uzdatniania wody w miejscowości Morawin w zakresie -  budynku technologicznego, ciągu technologicznego uzdatniania wody oraz instalacji elektrycznej z dostosowaniem obiektu do pracy w trybie ciągłym; sieć wodociągowa w miejscowości Szadek i Plewnia o długości 253,9 mb, wybudowano łącznik sieci wodociągowej w miejscowości Plewnia o długości 385,4 mb oraz sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami o łącznej długości 97,6 mb, przebudowano sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień o długości 123,7 mb.

Koszty całkowite operacji wyniosły 1 110 972,85 zł, w tym pomoc finansowa w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji w kwocie 574 725 zł.