Gmina Ceków-Kolonia

Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korek i Bystrek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika reten

PROWW dniu 18 grudnia 2022r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego a Gminą Ceków-Kolonia z siedzibą Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków zawarta została umowa o przyznanie pomocy na realizację operacji: „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korek i Bystrek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin”.

Projekt współfinansowany ze środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach wniosku o przyznanie pomocy.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: polepszenie warunków życia mieszkańców Gminy Ceków-Kolonia poprzez przebudowę i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Korek, Bystrek, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a także oczyszczalni ścieków w miejscowości Kamień, a także budowę podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin.

Planowane efekty operacji:

- rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kamień obejmująca m.in. przebudowę osadnika gnilnego z wymiana pomp, budowę nowego punktu zlewnego, budowę stanowiska kraty przed osadnikiem wstępnym, budowę osadnika wtórnego ze złożem napowietrzanym, rozbudowę systemów rurociągów między obiektowych, dostosowanie istniejących wewnętrznych instalacji elektroenergetycznych do projektowanego układu technologicznego;

- przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korek i Bystrek obejmująca przebudowę istniejącej sieci o średnicy 50 mm na PEHD 110 mm o długości 572,4 m oraz budowę sieci wodociągowej PEHD 90 mm o długości 10,5 m;

- przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień obejmująca przebudowę istniejącego odcinka kanalizacji z rur kamionkowych o średnicy 300 mm na kanalizację sanitarną z rur PVC o średnicy 315 mm i długości 73 m;

- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień obejmująca rozbudowę sieci wodociągowej z rur PEHD o średnicy 90 mm i długości 152,6 m oraz rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy 200 mm i długości 155,1 m oraz odgałęzienia kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy 160 mm i długości 10,5 m;

- budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej 
w miejscowości Morawin obejmująca budowę zbiornika retencyjnego z wyposażeniem o pojemności ok. 207 m3 wraz z budową systemu kanalizacji deszczowej zbierających wody opadowe z budynków stacji uzdatniania wody, szkoły podstawowej oraz boiska wielofunkcyjnego.

Koszty całkowite operacji wynoszą 3 693 052,81 zł, w tym pomoc finansowa w kwocie 2 961 800 zł.