Gmina Ceków-Kolonia

Budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów infrastruktury technicznej na terenie gminy Ceków-Kolonia - zakończenie inwestycji

Tablica informacyjna

W dniu 8 sierpnia 2023r. dokonano odbioru końcowego dotyczącego wykonania dostawy i montażu w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów infrastruktury technicznej na terenie gminy Ceków-Kolonia”. Zadanie zostało dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów w dniu 29 marca 2023r.

W ramach inwestycji wykonane zostały instalacje fotowoltaiczne dla obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów infrastruktury technicznej należących do gminy Ceków-Kolonia o łącznej mocy  196,46 kW dla: Szkoły Podstawowej w Cekowie-Kolonii o mocy 19,74 kW (dz. nr 140/2), Szkoły Podstawowej w Kosmowie o mocy 9,87 kW (dz. nr 50 obręb Kosmów Kolonia), budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu (pełniącego funkcję wiejskiego domu kultury) o mocy 9,87 kW (dz. nr 198/4), budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosmowie (pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej) o mocy 10,34 kW (dz. nr 123/3 ), budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przespolewie Pańskim o mocy 15,98 kW (dz. nr 580/4), budynku świetlicy wiejskiej w Przedzeniu o mocy 10,34 kW (dz. nr 116 ), budynku świetlicy wiejskiej w Starych Prażuchach o mocy 8,46 kW (dz. nr 72), stacji uzdatniania wody w miejscowości Ceków-Kolonia o mocy 38,54 kW (dz. nr 154/7, 154/8), oczyszczalni ścieków w miejscowości Ceków-Kolonia o mocy 25,38 kW (dz. nr 183), oczyszczalni ścieków w miejscowości Kamień o mocy 15,04kW (dz. nr 409/2) oraz instalacji fotowoltaicznej dla stacji uzdatniania wody w miejscowości Morawin o mocy 32,90 kW (z usytuowaniem instalacji fotowoltaicznej na budynku stacji uzdatniania - działka nr 222/2 oraz budynku gospodarczym szkoły podstawowej - działka nr 222/4, 525/1. Zakres instalacji fotowoltaicznej obejmował: montaż paneli fotowoltaicznych posadowionych na dachach budynków poprzez system konstrukcji wsporczej oraz na konstrukcjach wsporczych przystosowanych do montowania modułów PV na gruncie, montaż inwenterów (falowników), okablowania, zabezpieczeń nadprądowych i różnicowoprądowych, instalacji uziemiających i odgromowych, przyłączenie do sieci elektroonergetycznej, wykonanie ogrodzeń zabezpieczających instalacje fotowoltaiczne montowane na gruntowych konstrukcjach dla budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przespolewie Pańskim oraz dla oczyszczalni ścieków w miejscowości Ceków-Kolonia.

Dofinansowanie: 812 899,59 zł

Całkowita wartość inwestycji: 855 683,78 zł