Sport

XXIX BIEGI ULICZNE „WIOSNA CEKOWSKA 2019” – przypominamy o zapisach

REGULAMIN

                                       XXIX  BIEGI  ULICZNE „WIOSNA CEKOWSKA 2019”

                                                                       REGULAMIN

                                   BIEG  GŁÓWNY  im. ADAMA MARIANA WALCZAKA – 5 km 

                                                      KLASYFIKACJA : GENERALNA

                                                         KLASYFIKACJA : WIEKOWA

                                     KLASYFIKACJA :  GRAND PRIX ZIEMI KALISKIEJ

 1. CEL
 2. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności sportowej.
 3. 2. Promocja Gminy Ceków-Kolonia w kraju i poza granicami.
 4. Propagowanie rywalizacji w duchu fair play.

    

 1. ORGANIZATOR BIEGÓW
 2. Gmina Ceków-Kolonia.

 

III. WSPÓŁORGANIZATOR BIEGÓW

 1. Starostwo Powiatowe w Kaliszu
 1. TERMIN I MIEJSCE
 2. Biegi odbędą się w dniu 27 kwietnia 2019 r. (sobota) w Cekowie–Kolonii, powiat kaliski.
 3. Start i meta  przy Publicznym Przedszkolu w Cekowie-Kolonii.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 2. W biegu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 rok życia.
 3. Prawo startu mają kobiety i mężczyźni z całego kraju i z zagranicy.
 4. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia zgody rodziców (opiekunów) – załącznik.
 5. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału

w biegach lub do podpisania oświadczenia  udziału w biegach na własną odpowiedzialność.

 1. ZGŁOSZENIA
 2. Zgłoszenia należy dokonywać do dnia 25 kwietnia 2019 r. , za pośrednictwem formularza

dostępnego  na  stronie  www.foxter-sport.pl  lub www.foxter-sport.pl/xxix-biegi-uliczne-wiosna-

cekowska-2019

UWAGA : Obowiązuje limit 300 zawodników.  W treści podajemy imię, nazwisko, datę urodzenia,

miejscowość lub nazwę klubu.  Organizator nie przewiduje przepisywania pakietów startowych.

 1. W dniu zawodów zgłoszenia zawodników będą przyjmowane do godz. 11.00 w biurze biegów

(tylko w  sytuacji, gdy nie zostanie przekroczony wyznaczony limit startujących ).

 1. 3. Każdy zawodnik rejestrując się wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów

weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym. Zgoda  dotyczy również wykorzystania danych

teleadresowych do  ewentualnej korespondencji z zawodnikiem i  wykorzystania jego wizerunku

widniejącego na fotografiach oraz  innych sprawach dotyczących biegów.

Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu      Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych   oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( „RODO”)  Administratorem danych osobowych jest Organizator oraz  Foxter Group Sp.zo.o.  Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody.

 VII. WPISOWE

1 . Opłata startowa – wpisowe

–    w wysokości  30 zł do 25 kwietnia 2019 r.

–    w wysokości  35 zł w dniu biegu

 1. Wnoszenie opłaty startowej w systemie FOXTER SPORT bezpośrednio po rejestracji.

–   W treści:  Imię i nazwisko zawodnika, miejscowość, z dopiskiem opłata za bieg

3.  Opłata za udział nie ulega zwrotowi.

 1. W ramach opłaty zawodnik otrzyma pakiet: koszulka,  numer startowy, pamiątkowy medal, słodycze,

ciepłe i zimne  napoje.

 1. 5. Numery startowe wydawane będą po okazaniu dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty w dniu

biegu.

 VIII. KLASYFIKACJA

    

 1. Klasyfikacja generalna
 2. Klasyfikacja wiekowa

K, M  – 16  – ( 16 – 29 lat ) – 2003 – 1990

K, M  – 30  – ( 30 – 39 lat ) – 1989 – 1980

K, M  – 40  – ( 40 – 49 lat ) – 1979 – 1970

K, M  – 50  – ( 50 – 59 lat )  – 1969 – 1960

K, M  – 60  – ( 60 – 69 lat ) – 1959 – 1950

K, M  – 70  – (70 lat i powyżej) – 1949 i starsi

 1. Klasyfikacja GRAND PRIX ZIEMI KALISKIEJ ( Organizator : Starostwo Powiatowe w Kaliszu)

Regulamin – http://www.foxter-sport.pl/grandprix/grandprix-powiatu-kaliszkiego-2019

 

 1. NAGRODY

 

 1. W klasyfikacji generalnej

Kobiety i mężczyźni

I miejsce – 1000 zł + puchar

II miejsce – 600 zł + puchar

III miejsce – 400 zł + puchar

IV miejsce – nagroda rzeczowa

V miejsce – nagroda rzeczowa

VI miejsce – nagroda rzeczowa

 1. W kategoriach wiekowych  od I do III miejsca – dyplomy,  nagrody
 2. Klasyfikacja GRAND PRIX ZIEMI KALISKIEJ – w/g Regulaminu Grand Prix
 3. Każdy z uczestników biegu, po przekroczeniu linii mety otrzyma pamiątkowy medal.

 

 1. POMIAR CZASU

Uczestnicy, którzy ukończą bieg zostaną zweryfikowani przy pomocy elektronicznego pomiaru czasu  wykonanego  przez zewnętrzną firmę FOXTER GROUP  Sp.zo.o

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Opiekę medyczną zapewnia organizator.
 2. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne i zostaną przeprowadzone  zgodnie

z przepisami.

 1. Bieg odbędzie się przy całkowicie wstrzymanym ruchu kołowym.
 2. Zawodnicy nie posiadający na mecie zgłoszenia startowego nie będą klasyfikowani.
 3. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
 4. 6. Organizatorzy nie zapewniają noclegów.
 5. 7. Wszelkie sprawy sporne i nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga komisja odwoławcza

i organizator.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna

interpretacja  regulaminu należy do organizatora.

 1. Trasa atestowana przez Polski Związek Lekkiej Atletyki

                                                                  PROGRAM

 XXIX BIEGÓW ULICZNYCH „WIOSNA CEKOWSKA 2019”

10.00 – Oficjalne otwarcie biegów ( powitanie, odegranie Hymnu  Państwowego)

10.30 – Bieg Przedszkolaka

11.15 – Ceremonia dekoracji Biegu Przedszkolaka

12.00 –  START BIEGU GŁÓWNEGO – 5 km

12.50 –  Podanie wyników oraz ceremonia dekoracji  Biegu Głównego

13.30 – Oficjalne zakończenie biegów

  ADRES BIURA  ORGANIZATORA

Gminne Centrum Promocji Kultury Sportu i Rekreacji w Cekowie-Kolonii

Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków

tel. (62) 76 31 016, tel.  (62) 76 31 002,   fax. (62) 76 31 151

e-mail: kultura.cekow@poczta.pl,  www.cekow.pl

                                          

 Regulamin PDF

 

 

 XXIX  BIEGI  ULICZNE „WIOSNA CEKOWSKA 2019”

REGULAMIN

BIEG PRZEDSZKOLAKA

 1. CEL
 2. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności sportowej.
 3. Propagowanie rywalizacji w duchu fair play.

 

 1. ORGANIZATOR
 2. Gmina Ceków-Kolonia

 

 • WSPÓŁORGANIZATOR
 1. Publiczne Przedszkole w Cekowie-Kolonii

 

 1. TERMIN I MIEJSCE
 2. Biegi odbędą się w dniu 27 kwietnia 2019 r. (sobota) w Cekowie–Kolonii, powiat kaliski.
 3. Start i meta  przy Publicznym Przedszkolu w Cekowie-Kolonii.

 

 1. KATEGORIE – DYSTANSE

KAT. I                                                          DYSTANS

Dziewczęta – rocznik 2013 i młodsze          100 m

Chłopcy      – rocznik 2013 i młodsi            100 m

KAT. II                                                         DYSTANS

Dziewczęta – rocznik 2012                           150 m

Chłopcy      – rocznik 2012                           150 m

Zgłoszenia  przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres: e-mail:kultura@cekow.pl.

(W treści wpisujemy imię i nazwisko dziecka,  miejscowość oraz datę urodzenia) lub w dniu zawodów    do godz. 10.00

 

 1. NAGRODY : medale, nagrody rzeczowe

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Biegi odbędą się  bez względu  na warunki
 2. Biegi odbędą się przy całkowicie wstrzymanym ruchu kołowym.
 3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu.
 4.  Rodzic lub opiekun prawny wyraża zgode na udział dziecka w biegu oraz potwierdza, że dziecko jest

zdrowe i nie ma przeciwwskazań do jego udziału w zawodach .

 1. Rodzic lub opiekun prawny przyjmuje do wiadomości, że udział dziecka w biegu wiąże się

z wysiłkiem fizycznym, którego ryzykiem  są różnego rodzaju kontuzje.

 1. Rodzic lub opiekun prawny wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych

dziecka w celu organizacji biegów.

Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie   ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (  „RODO”)

Administratorem danych osobowych jest Organizator.

 1. Za rzeczy pozostawione bez opieki lub zgubione organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Zawodnicy mają obowiązek przestrzegania zapisów regulaminu oraz słuchania osób

odpowiedzialnych za  przeprowadzenie biegu.

 1. Wszelkie sprawy sporne i nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga komisja odwoławcza

i Organizator.

 1.  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna

interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 

                                                                      PROGRAM

 XXIX BIEGÓW ULICZNYCH „WIOSNA CEKOWSKA 2019”

10.00 – Oficjalne otwarcie biegów ( powitanie, odegranie Hymnu  Państwowego )

10.30 –  Bieg Przedszkolaka

11.15  – Ceremonia dekoracji Biegu Przedszkolaka

12.00 –  START BIEGU GŁÓWNEGO – 5 km

12.50 –  Podanie wyników oraz ceremonia dekoracji  Biegu Głównego

13.30 – Oficjalne zakończenie biegów

            ADRES BIURA  ORGANIZATORA

 

Gminne Centrum Promocji Kultury Sportu i Rekreacji w Cekowie-Kolonii

Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków

tel. (62) 76 31 016, tel.  (62) 76 31 002,   fax. (62) 76 31 151

e-mail: kultura@cekow.pl,  www.cekow.pl

do pogrania

Zgoda rodzica -opiekuna na udział dziecka w Biegu Przedszkolaka