Nauka i Edukacja

XXIV sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Uczennice klasy III gimnazjum Szkoły Podstawowej w Cekowie-Kolonii – Aleksandra Kopeć i Kornelia Mąkowska, przystąpiły do projektu edukacyjnego pod patronatem Kancelarii Sejmu, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytutu Pamięci Narodowej, mającego na celu wyłonienie uczestników XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Tegoroczny temat sesji to: „Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej. W ramach projektu dziewczęta podejmują działania mające na celu propagowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat polskiego parlamentaryzmu i historii Drugiej Rzeczypospolitej.  

Realizację zadania rekrutacyjnego uczestniczki projektu rozpoczęły od dokładnej analizy listy posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej I kadencji. Najpierw odszukały kilka osób pochodzących z  regionu – Wielkopolski, które sprawowały wówczas  funkcję posłów, zapoznały się z ich życiorysami i ostatecznie przedmiotem ich zainteresowania stała się sylwetka Leona Bolesława Plucińskiego – posła na Sejm I kadencji w 1922 r. Między innymi to, że nieobce mu były problemy  wsi, wiele dla jej rozwoju uczynił, był wielkim patriotą sprawiło, że postanowiły bliżej poznać tą postać. 

Następnie, korzystając z literatury, prasy ogólnopolskiej i lokalnej z czasów II Rzeczypospolitej, archiwaliów i  innych dostępnych  źródeł, sporządziły biogram posła, uwzględniając w nim  jego  wizję nowej Polski oraz rolę jaką odegrał dla malej i dużej Ojczyzny. 

Kolejnym etapem było zbadanie stanu wiedzy lokalnej społeczności nt. postaci Leona Plucińskiego. W tym celu uczennice przeprowadziły wśród przedstawicieli różnych grup wiekowych krótką ankietę, która zawierała następujące pytania: 

– Czy zna Pan/Pani postać Leona Bolesława Plucińskiego?
–  Czy Pana/Pani zdaniem Leon Pluciński jest ważną postacią dla naszego regionu?
– Jeśli tak, to kim był i w jakim okresie czasu prowadził swoją działalność?  

Wyniki ankiety pokazały, iż wśród lokalnej społeczności istnieje potrzeba propagowania i rozpowszechniania wiedzy na temat postaci Leona Plucińskiego. Wyciągnięte z przeprowadzonego badania wnioski stały się podstawą do zaplanowania i przeprowadzenia dalszych działań w projekcie. Aby przekonać się o skuteczności przeprowadzonych przez uczennice  działań, po ich zakończeniu ponownie przeprowadzą ankietę w tej samej grupie badawczej. 

W celu realizacji zdań projektowych, zaplanowały, a następnie prowadziły  kampanię wyborczą dla  przyszłego posła – Leona Plucińskiego, uwzględniając środki przekazu dostępne w 1922 r.  

Kluczowym punktem ,przygotowanej przez uczestniczki projektu, kampanii wyborczej był przeprowadzony dnia 25.03. 2018r. wiec wyborczy Lena Plucińskiego, który odbył się na placu przed kościołem w Cekowie-Kolonii. Wcześniej  poinformowały społeczność lokalną o mającym odbyć się wiecu wyborczym, poprzez rozwieszenie plakatów na drzewach, płotach, słupach oraz  przygotowały tekst ogłoszenia o spotkaniu przyszłego posła z wyborcami, dla  księdza w kościele podczas niedzielnej Mszy Św W postać Leona Plucińskiego wcielił się uczeń klasy VII, który przedstawił  program wyborczy kandydata, konwersując z zebraną na placu przykościelnym społecznością lokalną. Kandydat na posła odniósł się przede wszystkim do problemów polskiej wsi, kładąc nacisk na jej rozwój i  modernizację. Uczestnikom wiecu zostały rozdane, przygotowane wcześniej,  ulotki zawierające najważniejsze informacje na temat kandydata do Sejmu oraz jego programu wyborczego. W ramach kampanii uczennice również przygotowały i  rozwiesiły plakaty wyborcze, których hasło przewodnie brzmiało: „Tylko pod jego przewodem zbudujemy nowoczesną polską wieś”.  

Kolejną czynnością było przygotowanie artykułów, zachęcających społeczeństwo polskie do poparcia kandydata w nadchodzących wyborach do Sejmu, które przeznaczone były do zamieszczenia  w „Kurierze Poznańskim”. 

W planach uczennic jest także zorganizowanie spotkania przedwyborczego z rolnikami z regionu Kalisza, które odbędzie się dnia 5 maja 2018r. (sobota) o godzinie 11:00 w Sali Remizy  Strażackiej w Cekowie – Kolonii.  

Słów kilka o Leonie Bolesławie Plucińskim ….. 
Leon Bolesław Pluciński urodził się 9 lutego 1875 r. w Karczewie w województwie wielkopolskim. Ukończył Gimnazjum im. Św. Marii Magdaleny w Poznaniu, a następnie studia rolnicze w Halle i Berlinie. Dążył do ciągłego rozwoju i modernizacji polskiego rolnictwa.  Był właścicielem dużych majątków ziemskich w powiecie poznańskim i średzkim. Starał się je nieustannie modernizować, nie tylko kupując nowoczesne maszyny rolnicze, ale także budując konną kolejkę wąskotorową łączącą różne części jego posiadłości.  Co charakterystyczne, zanim wybudował pałac dla swojej rodziny, najpierw zadbał o wybudowanie szkoły powszechnej w Swadzimiu. W latach 1907-1908 był prezesem Kółka Rolniczego w Lusowie, wykorzystując jego zebrania do dzielenia się swoją wiedzą o nowoczesnych metodach uprawy roślin, hodowli zwierząt i mechanizacji rolnictwa. Nie poprzestawał na teoretycznych pogadankach, ale organizował wycieczki do nowocześnie prowadzonych gospodarstw, stacji doświadczalnych czy na wystawy rolnicze. Przez pewien czas kierował wydziałem gospodarstw rolnych, wystaw i wycieczek w Centrali Kółek Rolniczych w Poznaniu, dzięki czemu zasięg prowadzonej przez niego edukacji rolniczej znacznie się powiększył. W tym samym celu pisywał artykuły do „Przewodnika Gospodarskiego”, „Plonu” i innych czasopism. Od czerwca 1927 był prezesem Wielkopolskiego Towarzystwa Kółek Rolniczych. 

Przez wiele lat wspierał i ratował majątki ziemskie przed upadkiem. Zakładał wiele organizacji mających na celu pomoc rolnikom. Był zwolennikiem idei pracy u podstaw,
z czego wynikało jego przeświadczenie o obowiązku niesienia ciągłej pomocy chłopom
i właścicielom majątków ziemskich. Widział Polskę jako kraj, który potrzebuje skupić się na działaniach właśnie w tym zakresie. Uważał, że dzięki takim działaniom jego ojczyzna odzyska swą potęgę po zaborach. 

Prowadził również działalność polityczną. W 1910 został  członkiem Ligi Narodowej. Wchodził również w skład Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych oraz tajnej organizacji Obrona Narodowa.  W czasie powstania wielkopolskiego zasiadał w Naczelnej Radzie Ludowej, a potem był zastępcą Wojciecha Korfantego do spraw politycznych i wojskowych. W 1919 otrzymał nominację na wiceministra w Ministerstwie byłej Dzielnicy Pruskiej. Funkcję tę sprawował do 1920 r. Jako Komisarz Generalny RP w Wolnym Mieście Gdańsku  występował w obronie polskich obywateli, nierzadko szykanowanych przez tamtejsze władze.  

Od 1922 Leon  Pluciński był posłem na Sejm I kadencji z ramienia Związku Ludowo-Narodowego, Uzyskał także mandat poselski do Sejmu II kadencji. Zasiadając w Sejmie pracował
w komisji morskiej, skarbowej, spraw zagranicznych i rolnej, a przede wszystkim pełnił  funkcję wicemarszałka tej izby.  

Nowa  Polska według Leona Plucińskiego to kraj, w którym panuje ład i spokój, sprawiedliwość społeczna, płynąca z zasad chrześcijańskich; państwo dba o rozwój rodzimego rzemiosła, przemysłu i handlu; dobrze działają sądy , a prawu posłuszni są również najwyżsi dygnitarze Rzeczypospolitej; troszczy się o  religijne wychowanie młodzieży, a kościołowi katolickiemu zapewnia się należyte  stanowisko w państwie; szybko rozwija się rolnictwo, (m.in. chciał reformy rolnej;  uważał, że  to organizacje rolnicze powinny ustalać program polityki artykułami produkcji rolniczej, dbać o jej wzrost; należy dzielić się swoją wiedzą o nowoczesnych metodach uprawy roślin, hodowli zwierząt
i mechanizacji rolnictwa). Przyszła wolna Polska to państwo,  które ma zaufanie i powagę w świecie. Leon Pluciński zmarł 2 czerwca 1935 roku w wieku 60 lat, w rodzinnej posiadłości w Swadzimiu. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Lusowie. Był odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Mimo że nie jest bardzo znaną osobą, starał się swoimi czynami zmienić swoją odrodzoną ojczyznę w  nowoczesne, zmodernizowane państwo.

kurier_poznanski_artykul

kurier_poznanski_artykul_2