Komunikaty

STYPENDIA SZKOLNE 2017/2018

Wnioski o stypendium szkolne można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii w terminie:

OD 01.IX.2017 – 15.IX.2017

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów, których kryterium dochodowe w rodzinie nie przekracza 514 zł netto/os. Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku tj. sierpień 2017. Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu podręczników i pomocy naukowych dla uczniów wg katalogu wydatków kwalifikowanych oraz poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie dokumentów potwierdzających ich powstanie i wysokość (faktur, rachunków).

Wniosek oraz więcej informacji dostępnych jest na stronie www.cekow-kolonia.gopsinfo.pl w zakładce: druki oraz  stypendia i zasiłki szkolne