KulturaNauka i Edukacja

SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY

Uczennice klasy III gimnazjum Zespołu Szkół w Cekowie-Kolonii – Natalia Gadomska i Nikola Gadomska, przystąpiły do projektu edukacyjnego pod patronatem Kancelarii Sejmu, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytutu Pamięci Narodowej, mającego na celu wyłonienie uczestników XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Tegoroczny temat sesji to: „Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej”. W ramach projektu dziewczęta podejmują działania mające na celu propagowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat postaci Stefana Floriana Garczyńskiego – lokalnego bohatera, zasłużonego dla społeczności gminy Ceków-Kolonia.

Swoje działania uczestniczki projektu rozpoczęły od rozmowy z przedstawicielami lokalnej władzy nt. istnienia na terenie gminy ewentualnych miejsc odwołujących się do postaci lub wydarzeń związanych z systemem totalitarnym. W związku z faktem, iż takie miejsca nie są obecne w przestrzeni publicznej gminy, dziewczęta zdecydowały o wyborze zasłużonej dla lokalnej społeczności postaci i rozpowszechnieniu wiedzy na jej temat wśród mieszkańców najbliższego rejonu. Przedmiotem zainteresowania uczennic stała się sylwetka Stefana Floriana Garczyńskiego – urodzonego w Kosmowie (gmina Ceków-Kolonia) polskiego poety, przedstawiciela romantyzmu, uczestnika powstania listopadowego, przyjaciela Adama Mickiewicza.

Kolejnym etapem było zbadanie stanu wiedzy lokalnej społeczności nt. postaci Stefana Garczyńskiego. W tym celu uczennice przeprowadziły wśród przedstawicieli różnych grup wiekowych krótką ankietę, która zawierała następujące pytania:

Czy znasz postać Stefana Floriana Garczyńskiego? Jeśli tak, to kim był?

Z jakim wydarzeniem historycznym związana jest ta postać?

Czy z jakąś inną sławną postacią przyjaźnił się Garczyński? Jeśli tak, to z kim?

Po analizie wyników badania, uczestniczki projektu zaplanowały dalsze czynności, mające na celu propagowanie i rozpowszechnianie wiedzy nt. ww. postaci wśród lokalnej społeczności. Jednym z nich było stworzenie projektu tablicy pamiątkowej poświęconej postaci Stefana Floriana Garczyńskiego, z przeznaczeniem umieszczenia jej na budynku parafialnym, zlokalizowanym na placu przed Kościołem pw. św. Wawrzyńca w Kosmowie. W celu realizacji zaplanowanego działania, uczennice zwróciły się do wójta gminy Ceków-Kolonia, pana Mariusza Chojnackiego, z pisemną prośbą o sfinansowanie ww. tablicy pamiątkowej, a także do Proboszcza Parafii św. Wawrzyńca w Kosmowie, księdza kanonika Henryka Lemke, o udzielnie pozwolenia na umieszczenie jej na budynku parafialnym przy Kościele
w Kosmowie. Podania spotkały się z pozytywną akceptacją odbiorców.

W planach uczennic także realizacja gry miejskiej pod hasłem „Szlakami Stefana Garczyńskiego”, która odbędzie się dnia 1 kwietnia 2017r. (sobota) o godzinie 11:00 w Kosmowie. Celem zabawy będzie przybliżenie uczestnikom informacji nt. życia i twórczości poety związanego z regionem, a tym samym propagowanie lokalnego bohatera w ich małej przestrzeni publicznej. Zadaniem uczestników gry będzie piesze poruszanie się pomiędzy poszczególnymi punktami kontrolnymi oraz wykonywanie następujących po sobie zadań, za wykonanie których uczestnicy otrzymają punkty. Uczestniczki projektu serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w grze. (REGULAMIN gry miejskiej pt. Śladami Stefana Garczyńskiego)

Słów kilka o Stefanie Florianie Garczyńskim…..

Stefan Garczyński urodził się 13 października 1805 roku w Kosmowie (gmina Ceków-Kolonia). Wcześnie osierocony, wychował się u krewnych hr. Skórzewskich. Ukończywszy Liceum warszawskie studiował w latach 1825 – 1829 prawo i filozofię w Berlinie. Kiedy wybuchło powstanie listopadowe pośpieszył do kraju, by czynnie w nim uczestniczyć. 12 września 1831 jako porucznik Szwadronu Jazdy Poznańskiej został odznaczony Złotym Krzyżem Wojskowym „Virtuti Militari”.

Po klęsce powstania przebywał w Dreźnie, gdzie spotkał Adama Mickiewicza. W grudniu 1832 roku przesłał na jego ręce zbiór poezji, który stylistycznie opracowany przez Mickiewicza ukazał się drukiem w Paryżu, w maju 1833 roku. Tom I zawierał poemat dramatyczny „Wacława dzieje”, który powstał podczas pobytu Garczyńskiego w Dreźnie. Tom II obok „Reduty Ordona” Mickiewicza zawierał dwa cykle poetyckie, będące literackim owocem przeżyć powstańczych: „Wspomnienia z czasów wojny narodowej polskiej”, nacechowane szlachetną retoryką powstańczą i patriotyczną, obejmują hymny, pieśni, modlitwy i epicki obrazek „Bitwa pod Grochowem”. 13 sonetów wojennych stanowi poetycki raptularz bitewny. Dotknięty gruźlicą, leczył się Garczyński w Szwajcarii pod opieką Mickiewicza, który przewiózł umierającego poetę do Awinionu, gdzie zmarł 20 września 1833, mając zaledwie 28 lat. Garczyński trwale wszedł do historii literatury jako autor „Wacława dziejów”, poeta romantyczny i uczestnik powstania listopadowego.