Inwestycje

Przebudowa drogi gminnej Gostynie-Szadykierz-Ceków/skrzyżowanie z drogą wojewódzką/Gmina Ceków-Kolonia.

Gmina Ceków-Kolonia informuje, że w dniu 16.10.2017 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Ceków-Kolonia a Wojewodą Wielkopolskim na dotację celową z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”  pod nazwą zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Gostynie-Szadykierz-Ceków/skrzyżowanie z drogą wojewódzką/Gmina Ceków-Kolonia.

Kwota dotacji przekazana na dofinansowanie tego zadania nie może być wyższa niż 50% łącznych wydatków kwalifikowanych w ramach zadania brutto.

 

Ogólna wartość projektu wynosi – 1.733.244,70 zł.

Łączna kwota dotacji wynosi – 866.622,35 zł.

Zadanie zostanie zrealizowane w terminie do dnia 06.10.2017 r.

 

Pozostała kwota  na wykonanie tego zadania zostanie pokryta ze środków budżetu Gminy Ceków-Kolonia