Komunikaty

Przebudowa drogi gminnej Gostynie-Szadykierz-Ceków /skrzyżowanie z drogą wojewódzką 470/ Gmina Ceków-Kolonia

Przebudowa drogi gminnej Gostynie-Szadykierz-Ceków /skrzyżowanie z drogą wojewódzką 470/ Gmina Ceków-Kolonia

 

Gmina Ceków-Kolonia informuje, że w dniu  19.12.2017r został podpisany Aneks Nr 1

do Umowy Nr 5/2017 z dnia 16.10.2017r pomiędzy Gminą Ceków-Kolonia a Wojewodą Wielkopolskim na dotację celową z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą  „Program Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” pod nazwą zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Gostynie-Szadykierz-Ceków  (skrzyżowanie z drogą wojewódzką 470) Gmina Ceków-Kolonia.

Kwota dotacji przekazana na dofinansowanie tego zadania nie może być wyższa niż 50%  łącznych

wydatków kwalifikowanych w ramach zadania brutto.

Ogółem wartość projektu wyniosła – 1. 670.237,93 zł

Łączna kwota dotacji wynosi – 835.118,00 zł