Fundusze UnijneInwestycje

PROW Gospodarka wodno-ściekowa – podpisanie umowy

Gmina Ceków-Kolonia otrzymała w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 pomoc finansową na operację pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Szadek i Przedzeń z przyłączeniem do Plewni, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Beznatka, zakup sprężarki na stację uzdatniania wody w Kamieniu”. Umowa o pomoc finansową z publicznych środków krajowych i unijnych, tj. EFRROW została podpisana  dnia 21 czerwca 2017 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Ceków-Kolonia. Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentował  Wicemarszałek Krzysztof Grabowski a gminę Ceków- Kolonia Wójt Mariusz Chojnacki oraz Skarbnik Mariola Grzeszkiewicz.

Celem operacji jest poprawa istniejącej infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę, na przebudowanym odcinku sieci o długości 1099,5 mb oraz związanej z odprowadzaniem ścieków, poprawa warunków życia dla ludności zamieszkałej na terenie nieruchomości objętej budową kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 10 412,3 m oraz zwiększenie atrakcyjności terenów dla inwestorów i wzrost liczby mieszkańców obsługiwanych przez system kanalizacyjny.

Planowane koszty całkowite operacji wynoszą 4 079 935,80 zł, w tym pomoc finansowa w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji w kwocie  1 999 950 zł.

W ramach operacji zostanie wykonany system zbiorczej kanalizacji sanitarnej dla ścieków komunalnych w ilości 10,412 km obejmujący miejscowości Szadek, Przedzeń, Morawin, Plewnia (liczba planowanych przyłączy kanalizacyjnych 88 szt.), a także przebudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień na odcinku 0,100 km. W zakresie zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę nastąpi przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Beznatka w ilości 1,100 km. Celem poprawy technologii uzdatniania wody w zakresie jej napowietrzania dla stacji w Kamieniu zostanie zakupiona nowa sprężarka.