Bez kategorii

Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ceków-Kolonia w 2019 roku – konsultacje

Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ceków-Kolonia w 2019 roku.

Konsultacje odbywać się będą w terminie od dnia 07.02.2019r do 28.02.2019r

Opinie oraz uwagi do programu można składać w następujący sposób.

1/ na piśmie w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Gruntami, Gospodarki

Wodnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska /pokój nr1/ lub przesłać pocztą na adres

Urząd Gminy Ceków-Kolonia , Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków

2/ za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: geodezja.cekow@poczta.pl

Treść projektu uchwały znajduje się w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Gruntami, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska /pokój nr1/

a w wersji elektronicznej poniżej.

http://ug.cekow.ibip.pl/public/?id=224226