Komunikaty

Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ceków-Kolonia na rok 2018

Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ceków-Kolonia w 2018r

 

Działając na postawie art.11a ust.7 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt

/Dz.U. z 2017r poz.1840/ zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe,

organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach

projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ceków-Kolonia w 2018 roku.

 

   Konsultacje odbywać się będą w terminie od dnia 08.02.2018r do 28.02.2018r

Opinie oraz uwagi do programu można składać w następujący sposób.

1/ na piśmie w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Gruntami, Gospodarki

Wodnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska /pokój nr1/ lub przesłać pocztą na adres

Urząd Gminy Ceków-Kolonia , Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków

2/ za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: geodezja.cekow@poczta.pl

 

Treść projektu  programu znajduje się w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Gruntami, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska /pokój nr 1/a w wersji elektronicznej poniżej.

 

Projekt programu