Komunikaty

Program Operacyjny Żywność 2014-2020

GOPS w Cekowie-Kolonii od 2015 r. współpracuje z Stowarzyszeniem „Kamyczek” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (POPŻ).

Realizacja Podprogramu 2017 rozpoczęła się od sierpnia 2017 roku a zakończy się  w czerwcu 2018 roku.

W ramach podprogramu udzielana jest pomoc osobom/ rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.

Kto może otrzymać pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020:

Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej (w rodzinie występuje  m.in.: sieroctwo, bezdomności; bezrobocie; niepełnosprawności; długotrwała lub ciężka choroba; przemoc w rodzinie;  potrzeba ochrona macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm; zdarzenie losowe) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego które wynosi:

  • dla osoby samotnie gospodarującej 634 zł ( 200% wynosi  1268,00 zł)
  • dla osoby w rodzinie 514 zł  ( 200% wynosi 1028 zł)

 

Jak uzyskać skierowanie?

 

Aby uzyskać skierowanie należy zgłosić się do 30  września 2017 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii.

 

Wszelkie informacje można uzyskać  pod nr telefonu 627631080.

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/