Fundusze UnijneInwestycje

Otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę drogi Plewnia – Plewnia Nowa – Kuźnica

Gmina Ceków-Kolonia otrzymała w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 dofinansowanie na operację pn. „Przebudowa drogi gminnej Plewnia – Plewnia Nowa – Kuźnica nr 674900P”.

Celem operacji jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu kołowego oraz pieszego, zwiększenie atrakcyjności terenów zlokalizowanych przy drodze, poprawa połączenia komunikacyjnego pomiędzy Gminą Ceków- Kolonia a Gminą Lisków i z drogą wojewódzką oraz poprawa płynności ruchu na przebudowanym odcinku drogi o długości 3 935 m

Planowane koszty przebudowy 3,935-kilometrowego odcinka drogi wyniosą 2 312 666,06 zł, w tym dofinansowanie pokryje 63,63% ogólnej sumy czyli  1 471 549 zł.

W ramach przebudowy drogi nastąpi remont i wyrównanie istniejącej nawierzchni, uzupełnienie poboczy, odmulenie rowów oraz wykonanie zjazdów.