Działki na sprzedaż

O G Ł O S Z E N I E – sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Plewni Nowej stanowiących własność Gminy Ceków-Kolonia

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Ceków-Kolonii ogłasza I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Plewni Nowej stanowiących własność Gminy Ceków-Kolonia.

 

 

 

 

 

 

 

  1. Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone do sprzedaży nie podlegają żadnemu obciążeniu lub zobowiązaniu.

Przetarg na sprzedaż na w/w działek odbędzie się  19 marca 2019r w siedzibie Urzędu Gminy Ceków-Kolonia pokój Nr 19 o godzinie 11.00sala posiedzeń.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie naliczony VAT w wysokości 23%

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny:

– wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto bankowe: Rejonowy Bank Spółdzielczy Malanów nr konta 79 8557 0009 0600 1885 2006 0005.

najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 15 marca 2019r do godz. 13.00. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przepada.

Pozostałym uczestnikom wpłacone wadium będzie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Postąpienie ceny wywoławczej wynosi 5% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnej złotówki.

Bliższe dane na temat w/w przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Ceków-Kolonia pokój Nr 1 , telefonicznie – 62/7631470