Komunikaty

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operację typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi za źródeł rolniczych”

W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operację typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi za źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że Wniosek należy złożyć w Oddziale Regionalnym ARiMR w terminie od dnia 28 grudnia 2018 r. do dnia 25 lutego 2019 r.

Pomoc przyznaje się na operację polegającą na realizacji inwestycji, która zapewni:

  1. a)    dostosowanie gospodarstwa do wymagań określonych w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”, dotyczących warunków przechowywania:

– nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub

– kiszonek lub

  1. b)     doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych,

oraz jest związana z produkcją zwierzęcą w zakresie zwierząt gospodarskich.

Pomoc na operację obejmującą inwestycję dotyczącą warunku przechowywania kiszonek przyznaje się wyłącznie młodemu rolnikowi.

Natomiast pomoc na operację obejmującą wyłącznie inwestycję w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych przyznaje się, gdy w gospodarstwie są już spełnione wymagania określone w programie działań, dotyczące warunków przechowywania nawozów naturalnych płynnych.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. Informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach podaje prezes ARiMR, nie później niż w terminie 50 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

 

Źródło: www.arimr.gow.pl