Komunikaty

LGD7 Kraina Nocy i Dni – ogłasza nabór wniosków na Przedsięwzięcie 2.1.1 „Nowe firmy – nowy potencjał”

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2019

 

Lokalna Grupa Działania „Stowarzyszenie LGD7 – Kraina Nocy i Dni” informuje,
iż ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego PROW na lata 2014-2020

na Przedsięwzięcie 2.1.1 „Nowe firmy – nowy potencjał”

 

Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy z załącznikami składa są bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni” przy ul. Kościelnej 2 w Opatówku w  terminie naboru wniosków: od 27 sierpnia 2019  do 10 września 2019, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 15.00.

Wniosek wraz z wszystkimi załącznikami składa się w 2 egzemplarzach  wersji elektronicznej: na 1 płycie CD oraz na 1 pamięci USB i  w 2 egzemplarzach wersji papierowej, w dwóch opisanych segregatorach.

 

Wnioskodawcy:

Osoby fizyczne zakładające działalność gospodarczą szczególnie z grupy osób defaworyzowanych.

 

Forma wsparcia:

Premia.

 

Limit dostępnych środków:

900 000 zł.

 

Wysokość pomocy:

100 000 zł wypłacane w 2 transzach (80% i 20%).

 

Zakres tematyczny operacji:

Podejmowanie działalności gospodarczej (§ 2 ust. 1 pkt 2 ppkt a) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.  z 2017 r., Poz. 772).

 

 

Warunki udzielenia wsparcia:

– Zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020, w tym w szczególności z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.  z 2017 r., Poz. 772). (pobierz)

– zgodność ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023,

– zgodność operacji z Kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimum 27 punktów podczas oceny według tych kryteriów.

 

 

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów – pobierz

 

Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie wsparcia oraz
o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia:

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2020
z perspektywą do 2023pobierz

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)pobierz

Wniosek o przyznanie pomocy (.excel)pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 3z)pobierz

Biznesplan (.pdf)pobierz

Biznesplan (.docx) pobierz

Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – pobierz

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu – pobierz

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – pobierz

Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – pobierz

Załącznik Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji –pobierz

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) – pobierz

Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 4z – pobierz

Wniosek o płatność (.excel) – wersja 4z – pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)- pobierz

Załącznik nr 2 wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – pobierz

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – xlsx) – pobierz

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – pobierz

Załącznik dodatkowy nr 1 – pobierz

Oświadczenie wnioskodawcy – pobierz

 

 

ogłoszenie o naborze 5 2019

Załącznik nr 1_do ogłoszenia 5 2019