Komunikaty

LGD 7 Kraina Nocy i Dni – ogłasza nabór wniosków na Przedsięwzięcie 2.1.2 „Nasze firmy – nasze stabilne miejsca pracy”

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2019

 

Lokalna Grupa Działania „Stowarzyszenie LGD7 – Kraina Nocy i Dni” informuje,
iż ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego PROW na lata 2014-2020

na Przedsięwzięcie 2.1.2 „Nasze firmy – nasze stabilne miejsca pracy”

 

Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy z załącznikami składa są bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni” przy ul. Kościelnej 2 w Opatówku w  terminie naboru wniosków: od 27 sierpnia 2019  do 10 września 2019, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 15.00.

Wniosek wraz z wszystkimi załącznikami składa się w 2 egzemplarzach  wersji elektronicznej: na 1 płycie CD oraz na 1 pamięci USB i  w 2 egzemplarzach wersji papierowej, w dwóch opisanych segregatorach.

 

Wnioskodawcy:

Osoba lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa.

 

Forma wsparcia:

Refundacja – do 50% lub do 70% dla branży przetwórstwa przemysłowego (PKD Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe, dział 10 produkcja artykułów spożywczych oraz dział 11 produkcja napojów).

Limit dostępnych środków:

900 000 zł.

Wysokość pomocy:

Do 300 000 zł (całkowita wartość projektu nie może być niższa niż 50 000 zł).

Zakres tematyczny operacji:

Rozwijanie działalności gospodarczej (§ 2 ust. 1 pkt 2 ppkt c) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.  z 2017 r., Poz. 772).

 

 

Warunki udzielenia wsparcia:

– Zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.  z 2017 r., Poz. 772). (pobierz)

– zgodność ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023,

– zgodność operacji z Kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimum 28 punktów podczas oceny według tych kryteriów.

 

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów – pobierz

Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie wsparcia oraz
o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia:

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2020
z perspektywą do 2023pobierz

Wniosek o przyznanie pomocy wersja 3z (.pdf) pobierz

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z – pobierz

Wniosek o przyznanie pomocy wersja 3z (.excel)pobierz

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) wersja 3zpobierz

Biznesplan (.pdf)pobierz

Biznesplan (.docx)pobierz

Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – pobierz

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu – pobierz

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (.pdf) – pobierz

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (.excel) – pobierz

Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy
o wielkości przedsiębiorstwa – pobierz

Umowa o przyznaniu pomocy wersja 7z (.pdf) – pobierz

Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) – pobierz

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – pobierz

Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – pobierz

Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) – pobierz

Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) – pobierz

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) (wersja uaktualniona do umowy 7z) – pobierz

Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (.pdf) – pobierz

Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Informacja
o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana
z nieruchomością (.pdf) – pobierz

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) – pobierz

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) – pobierz

Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 4z – pobierz

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 4z – pobierz

Wniosek o płatność (.excel) – wersja 4z – pobierz

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z – pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)- wersja 4z – pobierz

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – xlsx) – pobierz

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – pobierz

Załącznik dodatkowy nr 1 – pobierz

Oświadczenie wnioskodawcy – pobierz

ogłoszenie o naborze 6 2019

Załącznik nr 1 do ogłoszenia 6 2019