Komunikaty

Kurenda

        KURENDA

 

Wójt Gminy Ceków-Kolonia, w związku z panującą suszą i dużą ilością pożarów ściernik i stogów, prosi wszystkich rolników o zachowanie szczególnej ostrożności
i przestrzeganie wymogów zawartych w art. 42 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, tj.:

 1. Strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie przekracza powierzchni 1 000 m2 lub kubatury 5 000 m3.
  2. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:
  1) od budynków wykonanych z materiałów:
  a) palnych – 30 m,
  b) niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m;
  2) od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m;
  3) od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m;
  4) od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m;
  5) od lasów i terenów zalesionych – 100 m;
  6) między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30 m.
  3. Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.
  4. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.