Komunikaty

Konsultacje społeczne w sprawie Programu współpracy Gminy Ceków-Kolonia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa z art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ceków-Kolonia, 23.10.2018 r.

Ogłoszenie

Uprzejmie informuje o rozpoczęciu w dniu   23 października 2018 r.   konsultacji projektu uchwały w sprawie:

Programu współpracy Gminy Ceków-Kolonia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa z art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 239 ze zm.) na 2019 r.

 

 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 23 października 2018 r. –  13 listopada 2018 r.
 2. Właściwa jednostka organizacyjna wraz z danymi kontaktowymi, w tym adresem poczty elektronicznej:

Urząd Gminy Ceków-Kolonia

Sekretariat

Ceków-Kolonia 51

62-834 Ceków

gmina.cekow@poczta.pl

Tel: 62 76 31 002

 1. Sposób wnoszenia uwag i opinii:
 • Uwagi i opinie dotyczące projektu należy zgłaszać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do właściwej jednostki organizacyjnej wskazanej w ogłoszeniu.
 • Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
  • Odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
  • Pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.
 1. Nie przedstawienie opinii w w/w terminie do godz. 15.00 oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
 2. Projekt Uchwały oraz Program współpracy do wglądu w Urzędzie Gminy – Biuro Rady