Komunikaty

Dlaczego wzrosły opłaty za odbiór odpadów komunalnych?

Drodzy Mieszkańcy,

w związku ze wzrostem stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych od 1 kwietnia 2019r., Wójt Gminy Ceków-Kolonia informuje:

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Zgodnie z art. 6r ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach.( Dz. U. z 2018r. poz. 1454 z póź. zm.), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą być ustalone w takiej wysokości, aby system się samofinansował, co w praktyce oznacza, że wydatki związane z wywozem śmieci muszą być pokryte wyłącznie z opłat od mieszkańców. Gmina nie może dopłacać do systemu, przykładowo przesuwając środki z innych zadań, ani wydawać pieniędzy z opłat mieszkańców na cele inne niż śmieci. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3)   obsługi administracyjnej tego systemu;
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Zgodnie z Uchwałą Nr VI/46/2019 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy stawki kształtują się następująco:

12,50 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny.

19,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość za odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Wpływy z opłat ponoszonych przez mieszkańców przy obowiązujących stawkach  tj. 7,50 zł,. i 11,50 zł nie były wystarczające na pokrycie  kosztów funkcjonowania systemu, natomiast gmina musi pobierać opłaty w takiej wysokości, aby wystarczały one na realizację całości zadania.

Mieszkańcy zauważają, że nie wszędzie u naszych sąsiadów wzrosły ceny opłat za odpady. Spowodowane jest to tym, że umowy w tych gminach kończą się w innym terminie i gminy te są jeszcze przed ogłoszeniem przetargu.

Wzrost  stawek opłaty wynika ze znacznego wzrostu ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy oraz kosztu ich zbierania i zagospodarowania. Należy zauważyć, że  mieszkańcy gminy, z roku na rok wytwarzają coraz więcej odpadów. Widać ciągły wzrost ilości zmieszanych odpadów, których koszty zagospodarowania również rosną, co w znacznym stopniu przedkłada się na obecny wzrost cen odbioru odpadów z naszych gospodarstw domowych. Ponadto częstotliwość odbioru odpadów nie ulega zmianie, dodatkowo od 2 lat odbierane są dodatkowe frakcje, czyli popiół i odpady biodegradowalne.

Od 1 kwietnia odpady zmieszane oraz popioły odbierane będą tylko i wyłącznie w koszach na śmieci. W przypadku gdy ktoś posiada większą ilość śmieci proszę wyposażyć się w dodatkowy kosz.

Uwaga!

  • W związku ze zmianą stawki opłaty nie ma obowiązku składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.),  w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczone jak iloczyn nowej stawki opłaty i danych zawartych w deklaracji.

  • Korektę deklaracji należy złożyć do Urzędu w przypadku, np. zmiany liczby osób zamieszkałych na danej nieruchomości (m.in. w przypadku urodzenia dziecka, wprowadzenia się nowej osoby, sprzedaży nieruchomości, przeprowadzki, zmiany sposobu zbierania odpadów, zgonu itp.) w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.
  • Terminy uiszczania opłat nie ulegają zmianie. Opłatę podaną w zawiadomieniu należy wnosić bez wezwania w terminie do końca każdego kwartału na wskazane konto w zawiadomieniu.