Fundusze Unijne

Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Ceków-Kolonia – realizacja

 

 

Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Ceków-Kolonia – realizacja

Dnia 21 sierpnia 2019r. nastąpiło przekazanie placu budowy „Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Ceków-Kolonia celem rozpoczęcia prac budowlano-montażowych przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu nieograniczonym i realizującego inwestycję w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przekazanie poprzedzone zostało wykonaniem przez Wykonawcę dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem prawomocnej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę. Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie punktu, na terenie którego zbierane będą odpady komunalne, dostarczane przez mieszkańców gminy Ceków-Kolonia. Głównym elementem projektu będzie utwardzony plac, na którym zlokalizowane będą kontenery (biurowy, magazynowy na odpady niebezpieczne, oraz magazyn odpadów przeznaczony do ponownego użycia), pojemniki na odpady, miejsca parkingowe i ścieżka edukacyjna. Za terenem utwardzonym zostanie wykonany pas zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 3 m, na którym zostaną posadzone zimozielone drzewa.  Na terenie zaprojektowano również oświetlenie obiektowe. Obiekt zostanie ogrodzony płotem panelowym wyposażonym w bramę wjazdową oraz furtkę. Termin wykonania całości inwestycji został określony w umowie z Wykonawcą  do dnia 16 września 2019r. Budowa przedmiotowego punktu jest dofinasowana w ramach WRPO działanie 4.2.1 Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnienie istniejących w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych projektu czyli 191 424,29 zł.

Projekt jest realizowany z udziałem Unii Europejskiej przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.