Rozstrzygnięcie konkurstu na realizację zadania pozytku publicznego

ZARZĄDZENIE NR 22/2016
WÓJTA GMINY Ceków-Kolonia
z dnia 1 marca 2016r.

w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2016 dla organizacji pozarządowych.

     Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 oraz art.11 i 15 ust.2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2014r., poz. 1118 ze zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

W oparciu o przedłożone propozycje Komisji Konkursowej powołanej do rozpatrzenia oferty na wsparcie zadania z zakresu pożytku publicznego w roku 2016 dokonuje wyboru oferty wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Emilii Kraszkiewicz.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.