11080888_1565342513713979_639282531508357910_o 11083943_1565342217047342_4416616333293649741_o 11075126_1565342527047311_3249517653405614177_o 11075124_1565342340380663_5969443535183482140_o 11071678_1565342377047326_8330528006346149643_o 11043384_1565342490380648_7789464005088865231_o 10572197_1565342497047314_1016525075296865133_o 10497185_1565342213714009_4598385375606532012_o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R O G R A M – projekt

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ceków-Kolonia na rok 2017

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1

Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności

zwierząt na terenie Gminy Ceków-Kolonia zwanym dalej „Programem są objęte zwierzęta

bezdomne oraz koty wolno żyjące, przebywające w granicach administracyjnych gminy

Ceków-Kolonia.

§ 2

Celem programu jest:

1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt

domowych, w szczególności psów i kotów oraz usypianie ślepych miotów,

2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Ceków-Kolonia

3. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie

4. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

5. Odławianie bezdomnych zwierząt

6. Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem

zwierząt

7. Edukacja mieszkańców Gminy Ceków-Kolonia w zakresie opieki nad zwierzętami

i obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt.

§ 3

Ilekroć w programie mowa jest o:

1. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt

/Dz. U. z 2013r., poz.856/;

2. Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ceków-Kolonia w 2017r;

3. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Ceków-Kolonia;

4. Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Ceków-Kolonia;

5. Schronisku dla zwierząt – należy przez to rozumieć – Hotel dla Zwierząt i Ptactwa

Domowego, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-

Adopcyjne Longin Siemiński, ul. Kosodrzewiny 56 lok.2, 92-411 Łódz;

6. Zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie,

które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości

ustalenia ich ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;

7. Zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe w rozumieniu

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt /Dz. U. z 2013r., poz.856/;

./.

– 2 –

8. Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności,

żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim;

9. Zakładzie leczniczym – należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny – Jan MOLKA

zam. Ceków 35A, 620834 Ceków;

§ 4

Realizację działań ujętych w programie prowadzą:

1. Wójt Gminy Ceków-Kolonia;

2. Schronisko dla zwierząt;

3. Zakład leczniczy;

4. Policja poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów Ustawy o ochronie zwierząt

oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ceków-Kolonia;

5. Gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, wskazuje się

gospodarstwo rolne Kosmów-Kolonia 9, 62-834 Ceków ;

6. Organizacje pozarządowe , których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie

bezdomności zwierząt, w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt

oraz nie zadającym im cierpienia.

Rozdział 2.

Formy przeciwdziałania bezdomności zwierząt oraz ograniczenia ich populacji

§ 5

Zapobieganie bezdomności zwierząt, a w szczególności psów i kotów:

1. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt, w tym kotów wolno żyjących, poprzez

sterylizację lub kastrację;

2. Dokonywanie usypiania ślepych miotów;

3. Poszukiwanie dla zwierząt nowych właścicieli poprzez umieszczanie ogłoszeń na

stronie internetowej Schroniska,Urzędu Gminy, tablicach ogłoszeń w szkołach

i sołectwach;

4. Edukację społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach

domowych psów i kotów.

§ 6

Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów,

poprzez ich sterylizację, realizują:

1. Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji

zwierząt przyjętych do schroniska;

2. Gmina Ceków-Kolonia poprzez finansowanie sterylizacji lub kastracji bezdomnych

zwierząt, którymi po wykonaniu zabiegu zaopiekują się mieszkańcy gminy;

./.

– 3 –

Rozdział 3.

Opieka nad zwierzętami.

§ 7

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Ceków-Kolonia realizują:

1. Wójt Gminy poprzez:

1/ zgłaszanie bezdomnych zwierząt w celu umieszczenia ich w Schronisku dla

bezdomnych zwierząt prowadzonym przez podmiot z którym Gmina zawarła umowę

w sprawie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami,

2/ wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich,

z którym każdorazowo w umowie określone zostaną warunki przetrzymywania

zwierząt;

2. Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących

opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

§ 8

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie będzie

realizowane poprzez:

1. Monitorowanie znanych i wskazanych przez mieszkańców miejsc bytowania dużej

ilości kotów wolno żyjących;

2. Pomoc organizacjom pozarządowym i społecznym opiekunom /karmicielom/ w opiece

nad kotami wolno żyjącymi – zakup karmy.

§ 9

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1. Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do przekazywania do adopcji

bezdomne psy i koty osobom gwarantującym zapewnienie im należytej opieki;

2. Wójt Gminy poprzez promocję adopcji bezdomnych zwierząt ze schroniska oraz

prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli między innymi

poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Ceków-Kolonia www.cekow.pl

/ zakładka – psy do adopcji/.

3. Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

§ 10

1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Ceków-Kolonia ma charakter

stały.

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzi Schronisko z którym Gmina

Ceków- Kolonia zawarła umowę;

3. Zwierzęta będą odławiane niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia.

./.

4 –

§ 11

Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem

zwierząt realizują:

1. Schronisko, do którego będą przewożone zwierzęta z terenu gminy Ceków-Kolonia

poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w Schronisku;

2. Gmina Ceków-Kolonia poprzez umowę zawartą z zakładem leczniczym dla zwierząt

w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielonej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno

żyjącym z terenu gminy Ceków-Kolonia, w związku z interwencjami podejmowanymi

przez Policję.

§ 12

Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust.2 pkt.6 Ustawy realizują:

1. Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania

ślepych miotów od zwierząt tam przebywających;

2. Gmina Ceków-Kolonia poprzez zawarcie umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt.

Rozdział 4

Edukacja Mieszkańców

§ 13

Gmina Ceków-Kolonia w ramach Programu będzie prowadziła we współpracy z organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne między innymi w zakresie odpowiedzialnej właściwej opieki nad zwierzętami , ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz znakowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 5

Finansowanie Programu

§ 14

1. W budżecie gminy Ceków-Kolonia zabezpieczono środki finansowe na realizację

zadań wynikających z Programu w wysokości – 30.000,00 zł

2. Szczegółowy sposób wydatkowania środków finansowych:

1/ zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przez umieszczenie

w schronisku – 29.000,00 zł

2/ zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń

drogowych umowa z zakładem weterynaryjnym , usypianie ślepych miotów – 1.000,00 zł

Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ceków-Kolonia w 2017r

Działając na postawie art.11a ust.7 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt

/Dz.U. z 2013r poz.856/ zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe,

organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach

projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ceków-Kolonia w 2017 roku.

Konsultacje odbywać się będą w terminie od dnia 08.02.2017r do 22.02.2017r

Opinie oraz uwagi do programu można składać w następujący sposób.

1/ na piśmie w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Gruntami, Gospodarki

Wodnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska /pokój nr1/ lub przesłać pocztą na adres

Urząd Gminy Ceków-Kolonia , Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków

2/ za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: geodezja.cekow@poczta.pl

Treść projektu uchwały znajduje się w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Gruntami, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska /pokój nr1/

a w wersji elektronicznej poniżej.

Wójt Gminy

Mariusz CHOJNACKI