11080888_1565342513713979_639282531508357910_o 11083943_1565342217047342_4416616333293649741_o 11075126_1565342527047311_3249517653405614177_o 11075124_1565342340380663_5969443535183482140_o 11071678_1565342377047326_8330528006346149643_o 11043384_1565342490380648_7789464005088865231_o 10572197_1565342497047314_1016525075296865133_o 10497185_1565342213714009_4598385375606532012_o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R O G R A M

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ceków-Kolonia na  rok 2018

                                           

Rozdział 1.

Postanowienia  ogólne

§ 1

Programem  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Ceków-Kolonia zwanym dalej „Programem są objęte zwierzęta bezdomne oraz koty wolno żyjące, przebywające w granicach administracyjnych gminy Ceków-Kolonia.

§2

Celem programu jest:

 1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych w szczególności psów i kotów oraz usypianie ślepych miotów,
 2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Ceków-Kolonia
 3. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie
 4. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
 5. Odławianie bezdomnych zwierząt
 6. Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
 7. Edukacja mieszkańców Gminy Ceków-Kolonia w zakresie opieki nad zwierzętami i obowiązków
 8. spoczywających na właścicielach zwierząt.

§3

Ilekroć w programie mowa jest o:

 1. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt/Dz. U. z 2017r., poz.1840 z póź.zm/;
 2. Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ceków-Kolonia w 2018r;
 3. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Ceków-Kolonia;
 4. Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Ceków-Kolonia;
 5. Schronisku dla zwierząt – należy przez to rozumieć – Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne Longin Siemiński, ul. Kosodrzewiny 56 lok.2, 92-411 Łódz;
 6. Zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;
 7. Zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt /Dz. U. z 2017r., poz.1840 z póź.zm/
 8. Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności, żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim;
 9. Zakładzie leczniczym – należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny – Jan MOLKA zam. Ceków 35A, 620834 Ceków;

§ 4

 

Realizację działań ujętych w programie prowadzą:

 1. Wójt Gminy Ceków-Kolonia;
 2. Schronisko dla zwierząt;
 3. Zakład leczniczy;
 4. Policja poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów Ustawy o ochronie zwierząt oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ceków-Kolonia;
 5. Gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, wskazuje się gospodarstwo rolne Kosmów-Kolonia 9, 62-834 Ceków ;
 6. Organizacje pozarządowe , których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz nie zadającym im cierpienia.

 

 

Rozdział 2.

Formy przeciwdziałania bezdomności zwierząt oraz ograniczenia ich populacji

 §5

Zapobieganie bezdomności zwierząt, a w szczególności psów i kotów:

 1. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt, w tym kotów wolno żyjących, poprzez sterylizację lub kastrację;
 2. Dokonywanie usypiania ślepych miotów;
 3. Poszukiwanie dla zwierząt nowych właścicieli poprzez umieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej Schroniska, Urzędu Gminy, tablicach ogłoszeń w szkołach i sołectwach;
 4. Edukację społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach domowych psów i kotów.

 §6

 

Ograniczenie populacji  bezdomnych zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, poprzez ich sterylizację, realizują:

 1. Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska;
 2. Gmina Ceków-Kolonia poprzez finansowanie sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt, którymi po wykonaniu zabiegu zaopiekują się mieszkańcy gminy;

 

Rozdział 3.

Opieka nad zwierzętami.

    §7

 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Ceków-Kolonia realizują:

 1. Wójt Gminy poprzez:
 • zgłaszanie bezdomnych zwierząt w celu umieszczenia ich w Schronisku dla bezdomnych zwierząt prowadzonym przez podmiot z którym Gmina zawarła umowę
  w sprawie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
 • wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich, z którym każdorazowo w umowie określone zostaną warunki przetrzymywania zwierząt;
 1. Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

§8

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie będzie realizowane poprzez:

 1. Monitorowanie znanych i wskazanych przez mieszkańców miejsc bytowania dużej ilości kotów wolno żyjących;
 2. Pomoc organizacjom pozarządowym i społecznym opiekunom /karmicielom/ w opiece nad kotami wolno żyjącymi – zakup karmy.

§9

 

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

 1. Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do przekazywania do adopcji bezdomne psy i koty osobom gwarantującym zapewnienie im należytej opieki;
 2. Wójt Gminy poprzez promocję adopcji bezdomnych zwierząt ze schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli między innymi poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Ceków-Kolonia cekow.pl / zakładka – psy do adopcji/.
 3. Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

§ 10

 

 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Ceków-Kolonia ma charakter stały.
 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzi Schronisko z którym Gmina Ceków- Kolonia zawarła umowę;
 3. Zwierzęta będą odławiane niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia.

 

§ 11

Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizują:

 1. Schronisko, do którego będą przewożone zwierzęta z terenu gminy Ceków-Kolonia poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w Schronisku;
 2. Gmina Ceków-Kolonia poprzez umowę zawartą z zakładem leczniczym dla zwierząt
  w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielonej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno  żyjącym z terenu gminy Ceków-Kolonia, w związku z interwencjami podejmowanymi przez Policję.

   § 12

Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust.2 pkt.6 Ustawy realizują:

 1. Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów od zwierząt tam przebywających;
 2. Gmina Ceków-Kolonia poprzez zawarcie umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt.

 

Rozdział 4

Edukacja Mieszkańców

§13

 

Gmina Ceków-Kolonia w ramach Programu będzie prowadziła we współpracy z organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne między innymi w zakresie odpowiedzialnej właściwej opieki nad zwierzętami , ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz znakowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

 

 

Rozdział 5

Finansowanie Programu

 § 14

 

 1. W budżecie gminy Ceków-Kolonia zabezpieczono środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu w wysokości – 36 000,00 zł
 2. Szczegółowy sposób wydatkowania środków finansowych:
 • zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przez umieszczenie w schronisku –
  34 500,00 zł
 • zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych umowa z zakładem weterynaryjnym , usypianie ślepych miotów – 1000,00 zł
 • usypianie ślepych miotów – 500,00 zł

 

Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ceków-Kolonia w 2018r

 

Działając na postawie art.11a ust.7 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt /Dz.U. z 2017r poz.1840/ zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ceków-Kolonia w 2018 roku.

 

Konsultacje odbywać się będą w terminie od dnia 08.02.2018r do 28.02.2018r

 

Opinie oraz uwagi do programu można składać w następujący sposób.

1/ na piśmie w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Gruntami, Gospodarki  Wodnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska /pokój nr1/ lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Ceków-Kolonia , Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków

2/ za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: geodezja.cekow@poczta.pl

 

Treść projektu uchwały znajduje się w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki

Gruntami, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska /pokój nr1/ a w wersji elektronicznej poniżej.

 

Wójt Gminy

Mariusz CHOJNACKI